O projektu

Roditeljstvo danas
Roditeljstvo danas

O projektu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru

Šifra projekta: IP.01.2021.10

Trajanje projekta: 1.9.2021. do 31.8.2023.

Voditeljica projekta: Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka(Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Roditeljstvo danas

Ostali članovi istraživačke grupe:

Izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Izv. prof. dr. sc. Rozana Petani (Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru)

Doc. dr. sc. Ana Šimunić (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru)

Danijela Božić, mag. psych. (Centar za socijalnu skrb, Koprivnica)

Administrativna voditeljica projekta: Matea Matković, mag.oec.

Roditeljstvo danas
Roditeljstvo danas

Institucionalni projekt Sveučilišta u Zadru:
Roditeljstvo danas: iskustva i izazovi

Roditeljska uloga je jedna od najzahtjevnijih životnih uloga koja istovremeno može biti vrlo ispunjavajuća, ali i vrlo zahtjevna i stresna. Suvremeno roditeljstvo obilježavaju brojne društvene promjene uslijed čega su današnji roditelji suočeni s drugačijim očekivanjima, pritiscima i zahtjevima u ispunjavanju svoje roditeljske uloge u odnosu na roditelje prijašnjih generacija. Suvremenu obitelj karakteriziraju i promjene u strukturi i dinamici obitelji (npr. sve je više jednoroditeljskih obitelji te obitelji s djecom iz različitih brakova i veza), prisutne su promjene u odnosima muškaraca i žena u obitelji, kao i promjene u sustavu vrijednosti u društvu i shvaćanjima prirode djece i roditeljskog autoriteta (npr. popustljiv odgoj i prezaštićenost djece danas).

Izazovi roditeljstva i dobrobit roditelja djece koja su u različitim fazama odrastanja nameću i dalje velik broj istraživačkih pitanja, a osobito su nedovoljno istraženi izazovi roditelja djece koja su u razdoblju tzv. predodraslosti ili produljenog odrastanja. U predloženom istraživanju roditeljstvo će se razmatrati kao dinamičan proces koji ima svoje razvojne faze (ovisno o dobi djeteta), te će se nastojati zahvatiti iskustva roditelja koji imaju djecu u ranom i kasnom djetinjstvu, adolescenciji i već „odraslu“ djecu u razdoblju tzv. predodraslosti ili nadolazećeg odraslog doba. Općenito razvojna psihologija se već dugo usmjerava na proučavanje razvojnih ishoda djece, te su učinci roditeljskog ponašanja na različite pozitivne i negativne dječje razvojne ishode uvelike istraživani. Takvim pristupom se roditelje razmatra u službi razvoja i najboljeg interesa djece. Vrlo su rijetka istraživanja u kojima su u fokusu roditelji, a osobito kvalitativna istraživanja koja su usmjerena na subjektivna iskustva i brige roditelja djece različite dobi. Ovo istraživanje će se usmjeriti na ispitivanje ne samo roditeljskih vještina i ponašanja već i promjena i razvoja samih roditelja kao posljedice roditeljstva.

S ciljem razumijevanja čimbenika koji su važni za uspješno roditeljstvo u suvremenom kontekstu u predloženom istraživanju će se ispitati važne skupine varijabli koje se odnose na osobne i kontekstualne odrednice subjektivnog doživljaja roditeljstva i roditeljskog ponašanja te njihovih posljedica ne samo na razvoj djece već i na razvoj roditelja. Preciznije, ispitat će se interakcijski odnosi značajki djece i značajki roditelja u objašnjenju roditeljskog ponašanja te posljedično kompetentnosti i sagorijevanja u roditeljskoj ulozi i razvojnih ishoda djece.

Predloženo istraživanje će uključivati kombinaciju kvalitativnog (N=160 roditelja) i kvantitativnog (N=2000 roditelja) istraživanja kako bi se što bolje razumjeli čimbenici koji su ključni za uspješno roditeljstvo. Cjelovit istraživački pristup kojim se zahvaćaju individualne osobine djece i roditelja te sociodemografska obilježja obitelji koja mogu doprinijeti kao determinante ili moderirajući čimbenici roditeljskom ponašanju, razvoju roditelja i ishodima roditeljstva povećat će korpus znanja o roditeljstvu. Rezultati kvalitativnog dijela istraživanja ostvarit će značajan doprinos razvoju novih instrumenata za procjenu roditeljskog ponašanja u odnosu na razvojnu dob djece i doprinijeti razumijevanju roditeljstva tijekom odrastanja djece u različitim fazama razvoja. Uz kreiranje kulturalno osjetljivih upitnika roditeljskog ponašanja korištenjem kvalitativne i kvantitativne metodologije, istraživanjem će se zahvatiti zasebno iskustvo očeva i majki, te će se analizirati i razlike u roditeljskom ponašanju i prilagodbi roditeljskoj ulozi kod očeva i majki.

Uz nova saznanja o izazovima roditeljske uloge, istraživanje će imati i važne implikacije za praksu i savjetodavni rad s roditeljima. Dobivene spoznaje će pružiti korisne informacije pri izradi edukativnih materijala namijenjenih roditeljima, razradi ciljnih intervencijskih programa usmjerenih razvijanju optimalnog roditeljstva i prevenciji poteškoća roditelja (osjećaja nekompetentnosti i sagorijevanja u roditeljskoj ulozi) koje se mogu negativno manifestirati na roditelje i obitelj.

Roditeljstvo danas
Roditeljstvo danas

Očekivani rezultati

Baza kvalitativnih podataka o subjektivnom doživljaju roditeljstva u suvremenom kontekstu (fokusne grupe roditelja djece različite dobi).

Baza kvantitativnih podataka koji ukazuju na složenost i dinamičnost obiteljskih interakcija i specifičnog odnosa između roditelja i djece različite dobi.

Razvoj novih mjernih instrumenata koji uključuju kulturnu specifičnost roditeljskih izazova i ponašanja

Prijevod i validacija novih mjernih instrumenata vezanih uz roditeljsku ulogu (sklonost perfekcionizmu u roditeljskoj ulozi, percepcija sagorijevanja u roditeljskoj ulozi i iskazivanje različitih oblika zanemarivanja djeteta).

Publikacija i prezentacija rezultata istraživanja u znanstvenim časopisima i na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Održavanje javnih predavanja i radionica za roditelje.